GMR

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

De GMR denkt mee met het College van Bestuur van Trinamiek, over het te voeren stichtingsbrede beleid.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit gelijke aantallen ouders en leerkrachten die beide vanuit eigen perspectief en verantwoording adviseren, dan wel instemmen.
Afhankelijk van het onderwerp heeft elke geleding (ouders of leerkrachten) advies- dan wel instemmingsrecht.
De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar waarbij in elk geval jaarlijks de begroting, formatie en jaarplan worden besproken.